تبلیغات
فرهنگ وهنراسلامی - كلام خدا*
فرهنگ وهنراسلامی
ستاره تابان الزُّجاجة (Azzojajah:(bright star

لینکدونی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ایجادشده توسط:فرزادزاهدی


نویسندگان:فرزادزاهدی


 

كلام خدابرای ماآمده است.

آری خداوند،همان خالق بی همتا كه آدمی رابیافرید وازاورسیدن به مقامات عالی راخواست واوراخلیفة الله خواند وفرشتگان رابه سجده  برآدم دستورداد ودنیارا رام انسان كردتا او رابه خود برساند واورادرباغهایی سكنی دهدكه درآن قصرها وتختهایی باشدكه نهرها از زیرشان روان باشد ودائما شادومسرورازخدایی شدنند ،كلام خود راكه راه خدایی شدن است ،بر پیامبرآخر درطول بیست وسه سال وبه تناسب ایام نازل كردتا انسان بسازد واین كلام معجزه جاودان رسول خاتم،هموكه خدا فرستادش تاحجت رابرخلق تمام كند وسپس دوازده امام پاك ومعصوم راقرارداد تابه تبیین وشرح این كلام بپردازند وانسان بسازند،است.همان كلامی كه امروز درایران ما به سعایت بدخواهان وكوتاهی نیكان درتاریخ،خیلی ها قرآن رانوحه سرقبر می دانند،واین درحالیست كه قرنها پیش آن هنگام كه حافظ وفردوسی ومولاناوسعدی شاهكاربشری درادب وابن سیناها وخوارزمی ها شاهكاردرعلم می آفریدند،همه اش ازدولت قرآن بوده است.كجای قرآن غم است؟ معجزه پیامبرخاتم همان كه باید آدمی رابه خدابرساند،برای سرقبراست؟آدمی كه زنده است باید كلام خدارابخواند وبه طرب برسدوخدایی شود،نه بعدازپایان مهلت آدم شدن باغم وگریه وبی هرمتی كلام خدارابرایش بخوانند.این تناقض هارا می بینید؟ خلاصه اینكه بیایید باهم ببینیم كه این كلام خداچیست.

 

سوره ی مباركه ی حمدوآیات1و2سوره مباركه بقره  hamd-baqare1,2

 

أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم*1*

أَلحَمدُلِلّهِ رَبِّ العالمین*2*أَلرَّحمنِ الرَّحیم*3*مالِكِ یَوم الدّین*4* إِیّاكَ

نَعبُدُوَإِیّاكَ نَستَعین*5*

إهدِناالصِّراطَ المُستَقیم*6*صِراط الَّذینَ أنعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهِم

والَضّآلّین*7*

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

الم*1*ذلِكَ الكِتابُ لا رَیبَ فیهِ هُدیً لِلمُتَّقین*2*

صَدَقَ اللهُ العَلیُّ العَظیم

پناه می برم به خداازشرشیطان رانده شده

بنام خداوندبخشنده مهربان

حمدوسپاس مخصوص خداوندجهان است"2"بخشنده مهربان"3"صاحب روزجزا"4"تنهاتورا میپرستیم وتنهاازتویاری می خواهیم"5"مارارابه راه راست هدایت فرما"6"راه آنان كه به آنها نعمت دادی،نه آنان كه برشان غضب كردی ونه گمراهان"7"

بنام خداوند بخشنده مهربان

الف لام میم"1"این كتاب هیچ شكی درآن نیست،راهنمای پرهیزگاران است."2"

راست گفت خداوندبزرگ وبلندمرتبه

 

شرح وتوضیح:

خوب بیایید این نه آیه راكه هفت آیه آن مربوط به سوره مباركه حمدو دوآیه آن هم دوآیه ابتدایی سوره مباركه بقره است راموردبررسی قراردهیم.

درابتدامی بینیم به نام خدایی آغازكرده كه رحمن بودن ورحیم بودن ازاوست(می دانیدچرا؟:چون فرموده بنام خداوند بخشنده مهربان("الرّحمن" و"الرّحیم") واین یعنی خداوند رحمن ورحیم(آن هم ازنوع خاص"بواسطه الف ولام ابتدای این كلمات"است وآیارحمن ورحیم بودن، صفاتی هستندكه بوده اندوخداوندآنهاراكسب كرده؟كه این نیست"بنابرمطالبی كه درصفحه اصلی آمده است"پس صفاتی ازخداهستندكه ما می توانیم آنهارادرك كنیم)،كه این هردوازرحمتند. دقت كنید

ما اینجا متوجه می شویم كه خداونددرهمه حال الرّحمن والرّحیم است،چون هیچ قیدزمانی ومكانی نیاورده است. واین صفتی است كه آدمی بایددرهمه حال داشته باشدتاخدایی شود.

خداونددرآیه بعد می فرماید:حمدو ستایش وسپاس خاص(الحمد) ازآن خداست.خوب مشخص است كه این خداست كه همه چیز به ماداده ومارابه وجود آورده وقصد فرموده مارا به مقامات عالی برساند. البته نه اینكه اگر كسی به مانیكی كرد از اوتشكر نكنیم،بلكه بدانیم نیكی دیگران به ماهمان نیكی خداست كه ازدست آن شخص به مارسیده است.(واین نشود كه آن شخص رامعبود خود بگیریم بلكه اورابعنوان اینكه بنده ای بوده كه وظیفه الهی خودراانجام داده سپاس گوییم).

خداوند درآیه بعد مجدد الرحمن والرحیم بودن خودراتأكید می فرماید.وباتوجه به آیه قبل می توان یادآور شدكه خدای جهان اینچنین است .(واین خیلی مهم است" اینكه خدای می فرماید الرحمن والرحیم است ،پس ما هم بایدخودرا به این صفت نزدیك كنیم تاخدایی شویم).

خداونددر آیه بعد می فرماید كه خداوند صاحب روز جزاست. خوب همه دانستیم كه صاحب همه چیزخداوند است حال اینجا بطور خاص روز جزا را معرفی می كند .خوب روز جزا چرا؟ باتوجه به باقی آیات دنیای آخرتی هست واین یعنی اینكه خداوند كار خودراناقص نگذاشته ومارا كه ازنبودن به بودن آورده مجدد مارا نیست نمی كند بلكه بودن مارا وسعت می بخشداما آنچنان كه درصفحه اصلی آمد،باارزش ترین وكامل ترین خدایی شدن این است كه ماخودمان بدی هارا كنار بزنیم وخوبی هارا جذب كنیم.خوب یك سری ازما بدی راترجیح می دهند (این رادر سوره شمس بیشتر می دهیم) حال این عدالت نیست كه خدایی شدگان وغیر آن با هم یكسان باشند،پس روز جزایی در كاراست كه خداوند به طورخاص صاحب آن است (عدالت ازكمال است وخدا هم كه كمال مطلق است).

خداوند درآیه بعد ازززبان نیكان می فرماید (ویادمی دهدكه چگونه بخواهید):ما تنها تورا می پرستیم وتنهاازتویاری می خواهیم.لفظ "ما" رادقت كنید،یعنی خداوندمارا با هم میخواهد (البته به تناسب) و می فرماید راه راست رفتن رابرای هم بخواهید(چون این ازكمال است) وبا هم به سمت خدابیایید وخدایی شوید. واینكه تنها تورامی پرستیم،یعنی هیچ حرفی را برحرف توترجیح نمی دهیم،واگرتوفرمودی فلان كارراانجام ندهید یابدهید،همان راانجام می دهیم.ومی خواهیم  گفته هایت رابشنویم تاعمل كنیم ودچارآن چه رنگ توراندارد نشویم ودراین راه تنهاازتویاری می خواهیم.ومگرمی شود ازغیر خدایی  درراه خدایی شدن یاری خواست؟(واین یاری خداونداست كه زیباست). حال تنهاتورامی پرستیم .تنهااز تویاری می خواهیم كه...

خداونددرآیه بعدمی فرماید كه ازخداوند یاری بخواهیم تامارابه راه راست هدایت كند.ودرآیه بعداین راه راتبیین می كندكه راه كسانی كه به آنها نعمت دادی(آنان راخدایی كرده ای)،نه راه خشم گرفتگان به آنهاونه گمراهان. خوب مادرابتدای این سوره می خواندیم كه خدا الرحمن والرحیم است وحال می خوانیم كه خداوند بربرخی هاخشم می گیرد،این چگونه می شود. ببینیدخداوندهمه چیزرامهیاكرده تامابربدی چیره شویم،امابرخی هاآنچنان بدی وغیرخدایی شدن را می پسندند كه حتی می آیند معصومین رامی كشند،برعلیه نیكان بلوا می كنند،تورات وانجیل راتحریف می كنندتاحرف خودراكه غیرخداییست بجای حرف خدانشان دهندوفساد وغیرخدایی شدن رارواج دهند،حال خداوندازسررحمت بركل هستی بایدبراینان خشم گیرد وآنان رابه همان چیزی كه می خواستندیعنی غیرخداویعنی غیررحمت و...می رساندویك سره هم گمراهند،یعنی فریب این غضب شدگان راكوركورانه می گیرند.وخداازرحمتش می خواهد كه مااین راه رانرویم.

بنام خداوندبخشنده مهربان

الف،لام،میم:اینهاحروف مقطعه هستند،حروفی كه رمزبین خداورسول وائمه است ویك نشانه برای ما،وآن اینكه ما برای درك كامل كلام خدابه ائمه نیازداریم وخداچنین خواسته كه كلام خدارااینان شرح دهند.

خداونددرآیه بعدمی فرماید:این كتاب،هیچ شكی درآن نیست،راهنمای پرهیزگاران است. ازاینكه خداوند می فرماید:این كتاب هیچ شكی درآن نیست،یعنی درطول تاریخ وبه دست هیچ كس تحریفی به كلام خدانمی رسدفلذاهیچ شكی درآن نیست وراهنمای پرهیزگاران است واین به این معناست كه آن كه پرهیزگارشده،این كتاب وكلام الهی اورابرای خدایی شدن هدایت می كند.پس خداوند مهربان توسط معجزه پیامبرخاتم خود یعنی كلامی كه هیچ تحریفی به آن نمی رسدو مبین های آن رانیزفرستاده ودرطول تاریخ این راه راآموزش می دهند،مارابه خدایی شدن ومقامات عالی می رساند.

*هنرتلاوت قرآن كریم كه ازطرف رسول حق مورد تأكیدقرارگرفته است وامروز به شكل نوینی توسط اساتیدمصری درآمده است،قدرت تفهیم خوبی دارد وآن حال وهوا ومعانی رادرصورت توجه شنونده ،به اومی دهد.*

بشنوید:

كاربرگرامی،تمام لینكهای بارگذاری این وبلاگ اجباراًدرسایت4shared است.

حمدوبقره1،2/استادانورشحات محمدانورhttp://www.4shared.com/file/253727025/3b555103/_12.html

حال این متقین چه كسانی هستند وباید انسان ازچه اموری پرهیزكندتا جزواین متقین وپرهیزگاران باشد.دقت كنید پرهیز كردن یك امردوپهلوست.مثلاهم می شودازخداپرستی پرهیزكرد وهمازغیرخداپرستی.حال كدام درست است؟مشخص است كه دومی چون آن مارابه خودمان وخدایی شدن می رساند. چون خدانامحدوداست وفانی نیست وهرچه غیراوست كه باز هم ازاوست،فانی است،كه گرخدایی شودبه خواست خدا آن هم باقی می شود.(طبق مطالب صفحه اصلی) س مابایداز اموری پرهیزكنیم كه مانع خدایی شدن مامی شوند.این امورهم كه من درآوردی نمی شودوهمانطور كه گفته شدبایددر كلام خدابه دنبال آن بود،بطورمثال خداوند درآیات سه وچهار سوره مباركه بقره یك وصف تقریبا كلی ازپرهیزگاران دارد.

أَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطان الرَّجیم

أَلَّذینَ یُؤمِنونَ بِالغَیبِ وَیُقیمونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَزَقنهُم یُنفِقونَ*3*

وَالَّذینَ یُؤمِنونَ بِمآأُنزِلَ إِلَیكَ وَمآ أُنزِلَ مِن قَبلِكَ وَ بِالأَخِرَةِ هُم یوقِنون*4*

پناه می برم به خداازشرشیطان رانده شده

آنان كه به غیب ایمان دارند ونمازرابرپامی دارندوازآنچه روزیشان

كردیم،انفاق می كنند"3"

وآنان كه به آنچه به تو وآنچه پیش ازتوفروفرستاده شده ایمان می آورند وبه

جهان واپسین، بی گمان ایمان دارند"4"

ودرآیه پنجم سرانجام وخدایی شدن اینان راچنین می گوید.

أُولئِكَ عَلیَ هُدیً مِن رَبِّهِم وَأُولئِكَ هُمُ المُفلِحون*5*

ایشان بررهنمونی ازپروردگارخویشند،وآنانند رستگاران"5"

غیب چیست؟پنهان ازحواس بیرون است.دقت كنید همانطوركه درصفحه اصلی آمد، مابا عقلمان وباكمك نشانه هابه خدا وروزجزا ودنیایی دیگرمی رسیم وازآنجا كه عشق به خدایی شدن وخالقی كه مارابه وجودآورده دردرون ما شكوفا می شود به آنهاایمان می آوریم.امااین ایمان باعقل ونشانه ها شكل می گیرد نه با حواس پنجگانه قابل لمس ورؤیت وشنیدن وبوییدن وچشیدن(روزمرّه)به تنهایی قابل درك نیستندبلكه اینها احساسات رابه عقل ارسال كرده وعقل اینهاراكنارهم می گذاردوبه نتیجه ای می رسد، به این غیب می گویند.

نمازچیست؟همه ادیان الهی نماز دارند،اماباصورتهای مختلف.نمازیك اصطلاح است وبه معنای صحبت كردن رسمی بامعبوداست.واین یكی ازنشانه های رحمت خداونداست،كه اجازه می دهد مخلوقانش بااو رسما صحبت كنند ومارابه خودش نزدیك كند. خوب رسما صحبت كردن یعنی یك آداب واحدی می خواهد،زمان معینی می خواهد،بعنوان مثال عید نوروز یكی ازمراسم رسمی ماایرانیان وفارسی زبانان بوده است وهمه می دانیم كه آداب واحدی دارد.نماز هم همین طوراست،یكی ازمراسم رسمی مؤمنان (همان كه درسوره حمدبه"ما"تعبیرشده بود) است.آدابی واحد می خواهد كه مشخصا باید پیامبرامت آن راتعیین كرده باشد وپیامبرهم هرحرفی بزند ازخداست،پس این آداب راخود خالق برمافرستاده است.

انفاق چیست؟ انفاق یعنی همان "ما".یعنی رحمت ومهر درراه رسیدن به تعالی.(درحد معقول ومنطقی)

آن چه خداازرحمت به مخلوق می دهد؛ درحد معقول ماهم به یكی از"ما" می دهیم،این خدایی شدن،می شود.

سوره ی مباركه ی اخلاص    Tohid

أَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطان الرَّجیم

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

قُل هُوَ اللهُ أَحَد*1*أَللهُ الصَّمَد*2*لَم یَلِد وَلَم یولَد*3*وَلَم یَكُن لَهُ كُفُواً أَحَد*4*

صَدَقَ اللهُ العَلِیُّ العَظیم

پناه می برم به خداازشرشیطان رانده شده

بنام خداوندبخشنده مهربان

بگوحق این است كه خدایكتاویگانه است"1"خداتنهابی نیازی است كه

نیازهابدوبرند"2"نزاده وزاییده نشده است"3"وهركس مر اورا همتا وهمانند نبوده ونباشد"4"

راست گفت خداوندبزرگ وبلندمرتبه

 

شرح وتوضیح:

پناه می برم به خداازشرشیطان رانده شده.بنام خداوندبخشنده مهربان.

بگو(اذعان كن،بگووشادشوكه)خدای تو بی واسطه همان خدای یكتا ویگانه است،همان خدایی كه  توراازنبودبه بود آورده است وكل هموست،نامحدوداست ونامحدودیت ازاوست،مهربانترین وقدرتمندترین اوست. محدودنیست پس بی نیاز است،محدودنیست پس بندگان ومخلوقاتش را به طریق ماده به وجود نمی آوردوخودش هم اینچنین به وجود نیامده،بكه وجود ازاوست وهمیشه بوده وچون یكتاست،ونامحدودیكی است،پس همانند ندارد.

بشنوید:

سوره مباركه توحید/استاد محمودعلی حسن  http://www.4shared.com/file/254486710/d462d32e/___online.html

 

سوره مباركه شمس   Shams

 

 

أَعوذُبِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

 

وَالشَّمسِ وَضُحاها*1* وَالقَمَرِ إِذا تَلاها*2* وَالنَّهارِ إِذاجِلّاها*3* وَالَّیلِ إِذا

یَغشاها*4* والسَّمآءِ وَما بَناها*5* وَالأَرضِ وَماطَحاها*6* وَنَفسٍ وَماسَواّها*7*

فَأَلهَمَها فُجُورَها وَتَقوا ها*8* قَد أَفلَحَ مَن زَكّاها *9* وَقدخابَ مَن دَ سّاها*10*

 

 

پناه می برم به خداازشرشیطان رانده شده

 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

قسم به خورشیدو روشنایی آن"1"وبه ماه هنگامیكه ازپی آن برآید"2" وبه

 

روز هنگامیكه آن (به مجاز= خورشید)راآشكاروپدیداركند"3" وبه شب آنگاه

 

كه آن (به مجاز= خورشید)رافروپوشد"4" وبه آسمان وآنكه برافراشتش"5

 

" وبه زمین وآنكه گسترانیدش "6" وبه نفس (جان،روان) وآن كه آن راراست

 

و درست  ساخت"7"پس  بدكاری وپرهیزگاری آن  رابه وی الهام كرد"8

 

"براستی رستگارشدهركه  آن را پاك گردانید وپاك داشت"9" ونومید و بی

 

بهره گشت هركه آن راآلوده كرد"10"

 

شرح وتوضیح:

به آسمان بالای سرخودنگاه كرده اید؟درخشندگی خورشید رادیده اید؟به روز وشب دقت كرده اید؟آسمان آبی رفیع وگاها تكه هایی ابر برآن وگاهی هم كاملا ابری وبعدازآن باران.تركیب آسمان آبی ودرختان سبز را دیده اید؟ آسمان شب رادیده اید؟ماه وتلألؤ ستاره ها.به زمین دقت كرده اید؟كوههای برافراشته ورود روان وسبزه زارها.به جان وروان خود دقت كرده اید؟ وبه خالق این زیباییها چه،فكركرده اید؟

حال خداوندتبارك وتعالی قسم یادمی كند، به همین خورشیدوروشناییش وبه ماه كه ازپس خورشید برآید و به روزهنگام وشب هنگام وبه آسمان رفیع بدون هیچ ستونی،وقسم به پدیدآورنده اش وبه زمین وپدید آورنده اش وبه جان وروان كه خداوند درروان ماخوبی وبدی قرارداده است وبه تأكیدمی فرماید قطعا رستگاروشادگشت آنكه پاكی راخواست وبی شك بدبخت وبیچاره ونومید وغمگین است آنكه كثیفی راخواست.آری آنكه باقی رابخواهد"خدارابخواهد،خدایی شدن رابخواهد" شاداست وآنكه فنا را بخواهد،"غیر خدایعنی آن عملی كه مخالف خواست خداست رابخواهد" نومید از بودن است.، هرچند كه چندصباحی هنوز گرم باشد ونفهمد.

سوره مباركه شمس1-8/استادانورشحات محمّدانور   بشنوید:        http://www.4shared.com/audio/x3E62FU5/__1-8.html

 

حال آنانكه بااین همه نشانی عظیم ،مخالف همه موجودات حركت میكنند،به راستی كه موفق نمی شوند.

سوره مباركه شمس1-9/استادمحمودشحات محمّدانوربشنوید: http://www.4shared.com/audio/fqCRlV6U/__1-9.html


كَذَّبَت ثَمودُبِطَغواها*11*إِذٍانبَعَثَ أَشقاها*12*فَقالَ لَهُم رَسولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقیاها*13

*فَكَذَّبوهُ فَعَقَروها فَدَمدَمَ عَلَیهم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسُوّاها*14*وَلا یَخافُ عُقباها*15*

صَدَقَ اللهُ العَلیُّ العَظیم

 

ثمودازروی سركشی خود،(صالح ودین حق را)تكذیب كردند.11"آنگاه كه بدبخت ترینشان

انگیخته شد وبرخاست.12" پس پیامبرخدا به آنان گفت:ماده شترخدای راباآبشخورش

واگذارید.13" پس اورادروغگو شمردند وآن راپی كردند؛پس خدایشان به سزای گناهشان

آنان را هلاك ونابودكردوبا(خاك) یكسانشان ساخت.14" وازسرانجام آن بیم نمی داشت.15"

راست گفت خداوندبزرگ وبلندمرتبه

سوره مباركه شمس5-15/استاد انورشحات محمّدانور بشنوید  :http://www.4shared.com/audio/er5_z2FI/__5-15.html   


سوره مباركه شمس/استادانورشحات محمّدانوربشنوید:           http://www.4shared.com/audio/vyPTFs7J/___online.html


 به دلیل كمبود حجم صفحات وبلاگ ،ادامه در صفحه بعد... ... ... ...  ...

.......................................................................................................................................................................

ادامه دارد...

درباره وبلاگأَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السَّم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نورِه كَمِشكاةٍفیهامِصباحٌ المِصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجَةُ كأَنَّهاكَوكَبٌ دُرِّیٌّ یوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیتونَةٍ لاشَرقِیَّةٍ وَلاغَربِیّةٍ یَكادُزَیتُهایضیءُ وَلَولََم تَمسَسهُ نارٌ نورٌعَلی نورٍیَهدیِ اللّهُ لِنورِه مَن یَشآءُ وَیَضرِبُ اللهُ الأمثالَ لِلنّاس وَاللهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)
مدیر وبلاگ : فرزاد زاهدی

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • /نظرات/ "سؤالات،انتقادات وپیشنهادات ونظرات مكتوب خود راجع به كل وبلاگ رادرقسمت نظرات،پایین صفحه اصلی قراردهید."

نویسندگان

فرهنگ و هنر اسلامی ، تلاوت ، مساجد ، نما ، حسینیه ، مدایح ، مراثی