تبلیغات
فرهنگ وهنراسلامی - فرستادگان
فرهنگ وهنراسلامی
ستاره تابان الزُّجاجة (Azzojajah:(bright star

لینکدونی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ایجادشده توسط:فرزادزاهدی

نویسندگان:فرزادزاهدی 
فرستادگان

 

فرستادگان انسانهای نشان كرده الهی برحسب علم لایزال خداوندتبارك وتعالی كه علم از

اوست، هستندكه ازابتدای آفرینش انسان؛آمدندتاهدایت كنند.به نقلی ازآخرین  فرستاده

صدوبیست وچهار هزارفرستاده آمدندتادست انسان رابگیرند وآنهارا ربوبی كنند.آنها  در

این راه رنج هاكشیدند ونشانه هاآوردند،حجت راتمام كردند،حال عده ای باآنها همراه شدند

وعده ای هم نابود شدن رابرای خودخواستند،اما براستی خوشابه حال آنانی كه در نیای باقی

به اجرالهی شدن، بافرستادگان هم نشینند.بی شك این فرستادگان كاملترین  انسانها

هستندكه تمام امتحان هایشان راباموفقیت دادند ودرزندگی سربلندبودندوهستند.

داستان چندی ازاین والایان درآخرین وحی الهی آمده تاستاره ای باشند درخشان،برای هدایت

امت آخرین فرستاده.


 حضرت آدم(علیه السّلام) ،"ابوالبشر":

حضرت آدم نخستین بشری است كه خداوند تبارك وتعالی اوراخلق كرد.

قرآن كریم نخستین قسمت ازداستان خلقت انسان  را یادآورمی شودكه:

آنگاه كه پروردگارت فرشتگان راگفت:من درزمین جانشینی خواهم آفرید،گفتند: آیا

 كسی رادرآن می آفرینی كه تباهكاری كندوخونهاریزد؟درحالی كه ماتورابه پاكی می

ستاییم وتقدیس می كنیم. خداوندگفت:من می دانم آنچه شما نمی دانید.

وهمه نامها رابه اوآموخت.سپس آنهارابرفرشتگان عرضه كردوگفت:اگرراست می

گوییدمراازنامهای اینها خبردهید.گفتند:پاكی توراست،مارادانشی نیست مگرآنچه به

ماآموخته ای،كه تویی دانای باحكمت.

گفت :ای آدم،آنان راازنامهای اینهاآگاه كن ،وچون ازنامهای آنهاآگاهشان

كردگفت:آیابه شمانگفتم كه من نهان آسمانها وزمین رامی دانم وآنچه راآشكارمی

كنیدوآنچه را پنهان می داشتید می دانم.

وآنگاه كه فرشتگان راگفتیم:آدم راسجده كنید،پس سجده كردندمگرابلیس،

سرپیچی و گردنكشی كرد،وازكافران گشت،خدای گفت:چه بازداشت توراكه سجده

كنی ،آنگاه كه به تو فرمان دادم؟گفت من ازاوبهترم،مرازآتش آفریدی واوراازگِل. 

فرمود:پس ،ازاین جایگاه ومقام ومرتبه فروشو،تورانرسدكه درآن بزرگ منشی كنی، پس بیرون روكه توازخوار شدگانی.گفت مراتاروزی كه براگیخته شوندمهلت ده.گفت توازمهلت  یافتگانی. گفت :

پس به سبب آنكه مرابه هلاكت افكندی وازرحمت خودبی بهره وناامیدساختی،هر آینه

فرزندان اورا لگام وافسارزنم وبه گمراهی كشانم، مگراندكی را،آنگاه بدیشان ازپیش

روی واز پشت سر وازراست وچپشان درآیم وبیشترشان راسپاسگذارنیابی خدای گفت هركه ازآنهاتوراپیروی كند پاداشتان دوزخ است،پاداشی تمام.وباآوازخود هركه را از آنها توانی برانگیزوازجای ببر،وباسواران وپیادگانت برآنهابانگ زن ودرمالها انبازشان باش كه ازحرام جمع كنندودرخلاف فرمان من صرف نمایندوفرزندان كه ازحرام حاصل كنندوآنهارادررسیدنشان به من آزاركنندوآنان راوعده ده؛وشیطان آنان راوعده نمی دهدمگربه فریب. همانا تورابر بندگان من(آنانكه مرابندگی واطاعت كنند)تسلطی نیست ومن برآنان كفایت می كنم،وفرمو د:ازاینجا بیرون رو،نكوهیده ورانده شده،هر كه ازآنان توراپیروی كندهرآینه دوزخ راازهمه شما پرخواهم كرد.

وای آدم،تو وهمسرت دربهشت(دردنیا)جای گزینیدوازهرجاكه خواهیدبخورید ونزدیك این درخت مشویدكه ازستمكاران خواهیدشد.گفتیم:ای آدم،این دشمن تو

وهمسرتوست،مباداشماراازبهشت بیرون كندكه دررنج افتی وتودراین بهشت نه گرسنه

شوی ونه برهنه؛ودرآنجانه تشنه می شوی ونه درگرمی آفتاب بمانی.پس شیطان آن

دوراوسوسه كردتازشتیهاشان كه ازآنهاپوشیده بوددرنظرشان نمایان سازدوگفت

خداوندتان شماراازاین درخت بازنداشت مگربرای آنكه مبادادوفرشته شویدیاجاویدان

باشیدوبرای آندوسوگند خوردكه من شما را هرآینه ازنیكوخواهانم.

پس آن دورابه فریبی ازآن پایه بلند فرود آورد؛وچون ازآن درخت بچشیدند،زشتیهاشان پدیدار شدوشروع كردندازبرگهای بهشت برخویش چسبانیدن؛وخداوندشان آن دورانداكردكه مگرشماراازآن درخت بازنداشتم وبه شما نگفتم كه شیطان شمارادشمنی هویداست؟

گفتند:با ر خدایا،به خویشتن ستم كردیم واگرمارانیامرزی ونبخشایی براستی اززیانكاران باشیم.

فرمود ازاینجافروروید؛برخی ازشمادشمن برخی دیگریدوشمارادرزمین قرارگاه وبرخورداری باشد تاهنگامی،درآن زیست می كنیدودرآن می میریدوازآن بیرون آورده می شوید.

آنگاه آدم ازپروردگارخویش سخنانی فراگت،پس خدابارحمت خود براوبازگشت وتوبه اوراپذیرفت؛همانا اوتوبه پذیرومهربان است.پس اگررهنمودی ازمن به سوی شمابیاید، آنان كه ازراهنمایی من پیروی كنندنه بیمی برآنهاست ونه اندوهگین شوند؛وكسانی كه كافرشوند وآیات مارادروغ شمرنددوزخیانندودرآن جاودانه اند.

وخبردوفرزندآدم-هابیل وقابیل-رابرآنان به درستی بخوان كه چون قربانی كردند ازیكی پذیرفته شدوازیكی پیرفته نشد. (آنكه قربانیش پذیرفته نشد-قابیل-به برادر)گفت:

هرآینه توراخواهم كشت.(برادرش-هابیل-)گفت:جزاین نیست كه خداازپرهیزگاران می پذیرد؛سوگندكه اگردست خویش به من درازكنی تامرابكشی،من دست خویش دراز

نمی كنم تاتورابكشم زیراكه من ازپروردگارجهانیان می ترسم؛من می خواهم گناه من

(=گناه دشمنی وكشتن برادر)وگناه خودت(=گناهی كه به سببش قربانی اش پذیرفته

نشد) رابرگیری تاازدوزخیان باشی،واین است پاداش ستمكاران.

پس نفس اوكشتن برادرش رابرایش بیاراست  وآسان نمود تااورابكشت واززیانكاران گشت.

آنگاه خداوندكلاغی رافرستادكه زمین را می كاویدتابه وی بنمایاندكه چگونه جسد

برادرشاپنهان كند.قابیل گفت:ای وای برمن،آیاناتوانم ازاینكه ماننداین كلاغ باشم تا

پیكربرادرم راپنهان كنم؟ آنگاه ازپشیمانان گشت....


http://www.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gifبرگرفته ازسورمبارك بقره،مائده،اعراف،طه

بااستفاده از ترجمه های دكترسیدجلال الدّین مجتبوی ومهدی الهی قمشه ای


از این روبرفرزندان اسرائیل نوشتیم كه هركه كسی رابكشدبی آنكه (آن كشته شده)كسی راكشته یا تباهی درزمین كرده باشد چنان است كه همه مردم راكشته باشدوهركه كسی رازنده كند (ازمرگ برهاند یابه حق راه نماید)چنان است كه همه مردم رازنده كرده است. وهرآینه فرستادگان مابا نشانه های روشن سوی آنان آمدند،سپس بسیاری ازآنان پس ازآن درزمین گزافكارومسرف شدند. سوره مباركه مائده/آیه32


پندهای كلام خداونددراین باب:

-ای فرزندان آدم ،همانا برشما جامه ای فروفرستادیم كه زشتیهاتان رابپوشاندوهم زیبایی و زیور باشد؛وجامه پرهیزگاری ،این بهتراست.این ازنشانه های خداست.باشدكه یادكنند وپند گیرند./ سوره مباركه مائده،آیه26

-ای فرزندان آدم،مباداشیطان فریبتان دهدچنانكه پدرومادرتان راازبهشت بیرون كرددرحالی كه جامه شان راازآنهابرمی كندتازشتیهاشان رابدیشان بنماید.اووگروه او ازجایی كه آنهارانمی بینیدشمارا می بیند.ماشیطانهارادوستان وسرپرستان كسانی ساخته ایم كه ایمان نمی آورند./ سوره مباركه مائده،آیه27

-ای فرزندان آدم،نزدهرمسجدی (عبادتگاهی) زیبایی خویش (جامه) فراگیرید،وبخوریدوبیاشامیدو اسراف مكنید،كه خدااسرافكاران رادوست ندارد./سوره مباركه مائده،آیه31

-ای فرزندان آدم،چنانچه پیامبرانی ازخودتان نزدشماآیندكه آیات مرابرشمابخوانند، پس آنانكه پرهیزگاری كنندوبه شایستگی آیندنه بیمی برآنهاست ونه اندوه خورند؛ /سوره مباركه مائده،آیه35

-وكسانی كه آیات مارادروغ انگارندوازآنهابه گردنكشی روی برتابنداینان دوزخیانندكه درآن جاودانه باشند./سوره مباركه مائده،آیه36


 حضرت نوح(علیه السّلام):

همانانوح رانزدقومش فرستادیم،گفت:ای قوم من،خدای رابپرستیدكه شماراجز اوخدایی

نیست؛همانامن ازعذاب روزی بزرگ برشما بیمناكم.مِهتران قومش گفتند:هرآینه

ماتورادرگمراهی آشكارمی بینیم.گفت:ای قوم من،مراگمراهیی نیست،بلكه فرستاده

ای ازپروردگار جهانیم؛پیامهای پروردگارم رابه شما می رسانم وشمارانیكخواهی می

كنم وازخداچیزهامی دانم كه شمانمی دانید.آیاتعجب كردیدازاینكه

شماراازپروردگارتان بازبان مردی ازخودتان یادآوری وپندی آمده است تاشمارابیم

دهدوتاپرهیزگاری كنیدوشایددرخوررحمت گردید؟ ای قوم من،اگرقیام من ویادآوری

من به آیات خدابرشماگران است،من برخداتوكل كردم،پس شمانیز كارخویش رافراهم

واستواركنید و شریكان خودراكه باخداانباز می گیرید،گردآورید،پس اگررویگردان

شوید،بدانیدكه من ازشمامزدی نمی خواهم.مزدمن جزبرخدای نیست وفرمان یافته ام كه ازگردن نهادگان وفرمانبرداران باشم.ای قوم ، شماچه می گویید ،اگرمرادلیل روشن ورحمت مخصوص ازجانب پروردگارعطاشده باشدولی حقیقت حال برشماپوشیده مانده باشدآیاجهالت

نیست كه ماشمارابه رحمت وسعادت اجباركنیم باآنكه شماتنفّراظهارمی كنید؟

سران كافران قومش گفتند:كه ماتورامانندخودبشری بیشترنمی دانیم وآنان كه پیرو

توانداشخاصی پست وبی قدربیش نیستندوماهیچ گونه مزیتی برای شمانسبت به خودنمی بینیم،بلكه شماردروغگومی پنداریم.

نوح گفت:ای قوم من به شمانمی گویم كه گنجهای خدانزدمن است؛ ومن غیب نمی

دانم؛ونمی گویم من فرشته ام؛ودرباره كسانی كه چشمهای شما آنان راخوار می نگردنمی گویم كه خداوند هرگزبه آنان نیكیی نمی دهدكه ازستمكاران باشم،خداوندبه آنچه دردلهای ایشان است داناترم.گفتند:ای نوح؛ براستی باماجدال كردی وبسیار هم جدال كردی،پس اگرراست می گویی آنچه رابه ماوعده همی دهی بیار.گفت : بی گمان

خداونداگربخواهدآن رابه شمامی آوردوشماناتوان كننده اوازعذاب كردن نیستید.

ای قوم اگربخواهم شماراپنددهم دیگرپندونصایح من سودنكنداگرخداخواهد شماراپس

ازاتمام حجت به گمراهی خودتان وامی گذارد،اوخدای شماست وبه سوی اوبازگرداننده می شوید.

وبه نوح  وحی شدكه جزهمین عده كه ایمان آورده انددیگرابداًهیچ كس ازقومت ایمان

نخواهدآورد،پس توبركفرو عصیان این مردم لجوج محزون مباش. وبه ساختن كشتی درحضورومشاهده ماوبه دستورما مشغول شوودرباره ستمكاران كه البته بایدغرق شونددیگربامن سخن مگوی.

ونوح به ساختن كشتی پرداخت وهرگاه گروهی ازقومش براو می گذشتند وی رامسخره واستهزاء می كردندونوح درجواب آنها می گفت:اگرامروز شمامارامسخره می كنید ماهم روزی شمارامسخره كنیم همان گونه كه شما مسخره می كنید. وبه زودی خواهیددانست كه كدام یك به عذاب ذلت وخواری گرفتار وعذاب دائم خدارا مستوجب خواهدشد.

نوح  به ساختن كشتی وقوم به تمسخرپرداختند تاوقتی كه فرمان قهرخداوندفرارسیدوازتنورآتش  آب جوشید،درآن هنگام به نوح خطاب آمد كه ازهرجفت حیوان دوفردباجمیع خانواده ات جزآن (پسركنعان وزنت)كه وعده هلاكش درعلم ازلی گذشته وهركه ایمان آورده همه رادركشتی سواركن،كه ازغرقاب برهند.وگرویدگان به نوح عده قلیلی بیش نبودند.

 

ادامه دارد...


 

درباره وبلاگأَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السَّم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نورِه كَمِشكاةٍفیهامِصباحٌ المِصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجَةُ كأَنَّهاكَوكَبٌ دُرِّیٌّ یوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیتونَةٍ لاشَرقِیَّةٍ وَلاغَربِیّةٍ یَكادُزَیتُهایضیءُ وَلَولََم تَمسَسهُ نارٌ نورٌعَلی نورٍیَهدیِ اللّهُ لِنورِه مَن یَشآءُ وَیَضرِبُ اللهُ الأمثالَ لِلنّاس وَاللهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)
مدیر وبلاگ : فرزاد زاهدی

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • /نظرات/ "سؤالات،انتقادات وپیشنهادات ونظرات مكتوب خود راجع به كل وبلاگ رادرقسمت نظرات،پایین صفحه اصلی قراردهید."

نویسندگان

فرهنگ و هنر اسلامی ، تلاوت ، مساجد ، نما ، حسینیه ، مدایح ، مراثی